STATUT OGÓLNOKRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW SPORTU i REKRECJI i  PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji powstał na podstawie Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r na 79 Poz.854 z późniejszymi zmianami/ Zwanej dalej "Ustawą" z mocy Uchwały o jego Utworzeniu z dnia 19 listopada 2005r podjętej przez członków założycieli.

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji i Pracowników Samorządowych jest organizacją dobrowolną, niezależną organizacją zawodową pracowników zatrudnionych w ośrodkach sportu, rekreacji oraz instytucjach samorządowych na terenie R.P.
 2. Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji i Pracowników Samorządowych jest Międzyzakładową organizacją związkową w rozumieniu Ustawy o Związkach Zawodowych.
 3. Związek realizuje statutowe zadania i cele, przestrzega Konstytucji Rzeczypospolitej Polski oraz przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o związkach zawodowych oraz ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno - bytowych i kulturalnych.
 5. Związek reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie. Związek może reprezentować osoby niebędące członkiem Związku, o ile zwrócą się one z odpowiednim wnioskiem w tym zakresie, a Związek wyrazi na to zgodę.

§ 2

 1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w jednostkach Organizacyjnych wymienionych w  § 1 bez żadnego rozróżnienia w szczególności ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, religię, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli wyrazi gotowość podporządkowania się postanowieniom Statutu i uchwałą organów Związku.
 2. Nie pozbawia się prawa przynależności do Związku byłym pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę oraz byłym pracownikom zwolnionym z pracy i pozostającym bez pracy.
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również do byłych pracowników, którzy przeszli na rentę lub emeryturę przed powstaniem Związku.

§ 3

 1. Siedzibą związku jest miasto Dębica, a terenem jego działania obszar całego kraju.
 2. Związek posiada osobowość prawną.
 3. Związek jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy i może podejmować czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w przypadku zatrudnienia pracowników.
 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Związku dokonuje Przewodniczący Zarządu, a w sprawach Jego dotyczących Wiceprzewodniczący.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 4

  Celem Związku jest reprezentowanie i obrona praw oraz interesów zarówno zbiorowych jak i indywidualnych osób, o których mowa w  § 2 Statutu, a w szczególności:
 1. Interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych, w tym prawa do godziwego wynagrodzenia, należytych warunków socjalno-bytowych oraz dostępu do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Godności oraz innych dóbr osobistych.
 3. Praw indywidualnych, w tym prawa do równego traktowania w zatrudnieniu, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do wypoczynku.
 4. Praw zbiorowych, w tym praw wolności związkowych.

§ 5

  Do zadań Związku należy w szczególności:
 1. Reprezentowanie, w zakresie praw i interesów zbiorowych wszystkich pracowników oraz innych osób o których mowa w  § 2 Statutu wobec pracodawcy, organizacji pracodawców, organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, a także wobec organów władzy państwowej i samorządowej.
 2. Zajmowanie stanowiska w innych sprawach ze stosunku pracy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa pracy; w sprawach indywidualnych Związek reprezentuje swoich członków, a pracowników nie zrzeszonych jeżeli zwrócili się oni do Związku o obronę, a ten wyraził na to zgodę.
 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o wynagradzaniu pracowników, przepisów o urlopach wypoczynkowych.
 4. Kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy.
 5. Podejmowanie działań na rzecz umacniania praworządności i sprawiedliwości w stosunkach pracy, koleżeńskiej solidarności i samopomocy.
 6. Podejmowanie działań na rzecz poprawy rangi pracownika, etyki zawodowej, należytego stosunku do obowiązków zawodowych.
 7. Podejmowanie działań na rzecz poprawy organizacji pracy, wizerunku pracodawcy oraz efektywności jego działalności.
 8. Przeciwdziałanie niegospodarności oraz nadużyciom.
 9. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej.
 10. Podejmowanie działań zmierzających do przyznania członkom Związku i ich rodzinom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 11. Udzielanie pomocy materialnej lub rzeczowej członkom Związku i ich rodzinom.
 12. Podejmowanie działań na rzecz poprawy opieki lekarskiej oraz ochrony zdrowia pracowników i innych o których mowa w  § 2 Statutu, a także członkom ich rodzin.

§ 6

  Do realizacji powyższych celów i zadań Związek w szczególności:
 1. Prowadzi rokowania zbiorowe i zawiera układy zbiorowe pracy, a także inne porozumienia zbiorowe przewidziane przepisami prawa pracy.
 2. Współdziała z pracodawcą, organizacjami pracodawców, organizacjami samorządu Gospodarczego i zawodowego, organizacjami politycznymi i społecznymi.
 3. Opiniuje założenia i projekty aktów prawnych i decyzji w zakresie objętym Zbiorowymi zadaniami związków zawodowych.
 4. Wszczyna i prowadzi spory zbiorowe oraz organizuje i kieruje akcjami protestacyjnymi do strajku włącznie.

§ 7

  Związek w ramach obowiązujących przepisów prawa, może opiniować projekty odpowiednich aktów prawnych a w szczególności odnoszących się do:
 1. wszelkich zmian dotyczących warunków i organizacji pracy, płac, warunków socjalno-bytowych pracowników,
 2. wszelkich zmian strukturalnych w gospodarce, dotyczących bezpośrednio zrzeszonej grupy ośrodków sportu i rekreacji i pracowników samorządowych, bądź też powodujących określone konsekwencje w sferze zadań i funkcji tych ośrodków sportu i rekreacji i pracowników samorządowych,
 3. innych spraw mających wpływ na warunki socjalne i materialne pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.,
 4. w sprawach określonych w ust. 1 Związek może opiniować projekty odpowiednich aktów prawnych..

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

  Członek Związku ma prawo:
 1. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.
 2. Wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.
 3. Korzystać z pomocy socjalnej, materialnej, bezpłatnej pomocy prawnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.
 4. Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku oraz wnioskować o zmianę organów Związku lub odwoływanie jego poszczególnych członków z pełnionych funkcji.
 5. Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.
 6. Brać udział w zebraniach, na których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
 7. Występować z wnioskami i postulatami do organów Związku.
 8. Brać udział w formach protestu organizowanego przez Związek.

§ 9

  Członek Związku zobowiązany jest:
 1. Brać czynny udział w pracach Związku.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i wykonywać uchwały organów Związku.
 3. Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowiskach pracy oraz podnosić swoje kwalifikacje ogólne i zawodowe.
 4. Przestrzegać etyki zawodowej.
 5. Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 10

 1. Członkostwo Związku nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Grupy Związkowej podjętej w oparciu o deklarację członkostwa.
 2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Prezydium Związku.

§ 11

  Członkostwo w Związku ustaje przez:
 1. Dobrowolne wystąpienie.
 2. Skreślenie z listy członków za nieopłacenie składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Wykluczenie ze związku.

§ 12

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami i odznaczeniami.

§ 13

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, przepisów prawa i zasad współżycia społecznego można udzielić członkowi Związku kary upomnienia, zawiesić w prawach członka lub wykluczyć ze związku.
 2. Uchwałę o ukaraniu, zawieszeniu lub wykluczeniu podejmuje na wniosek Zarządu Grupy Związkowej Prezydium Zarządu Związku po wysłuchaniu zainteresowanych.
 3. Od uchwały w sprawie zastosowanej kary przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o ukaraniu.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

§ 14

 1. Związek Działa poprzez Grupy Związkowe, które są podstawowym jego ogniwem organizacyjnym.
 2. W grupach związkowych zrzeszają się pracownicy zatrudnieni w Ośrodkach Sportu i Rekreacji oraz pracownicy Samorządowi, byli pracownicy tych jednostek o których mowa w  § 2 i 3 Statutu na następujących zasadach:
  • o ile liczba członków wynosi co najmniej 5, - członkowie tworzą własną Grupę związkową,
  • w przypadku, gdy liczba członków jest mniejsza niż 5 - członek wskazuje Grupę Związkową do której chce przynależeć,
  • indywidualni członkowie, których zakładowe organizacje związkowe uległy likwidacji wskazują grupę Związkową do której chcą przynależeć.
 3. Zarząd grupy związkowej najpóźniej w terminie 7 dni od daty powstania Grupy dokonuje jej rejestracji w Związku wg ustalonych zasad, przesyłając deklarację zbiorczą oraz deklarację członków. Ten sam tryb obowiązuje przy rozwiązaniu grupy.
 4. Na szczeblu oddziałów regionalnych związków wobec pracodawcy reprezentują Komisje Regionalne Komisja Regionalna zwana dalej Komisją składa się z przewodniczących zarządów grup związkowych działających w danym ośrodku sportu i rekreacji lub instytucji samorządowej. Członkowie Komisji mogą wybierać ze swojego grona przedstawicielstwo w liczbie 3 - 5 osób reprezentujące Związek wobec Pracodawcy.
 5. Uchwały organów Związku zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym Statutem.
 6. Członek organów związkowych jest zobowiązany:
  • uczestniczyć aktywnie w pracach organów Związku,
  • brać czynny udział w posiedzeniach organów Związku,
  • reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku.

§ 15

 1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się w następujący sposób:
  • nie ogranicza się liczby zgłaszanych kandydatów,
  • głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  • głosowanie jest tajne.
 2. Członkami organów Związku nie mogą być osoby zarządzające w imieniu pracodawcy jednostką organizacyjną lub inne osoby dokonujące czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, a w szczególności : prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca gł. księgowego.

§ 16

 1. Organami Związku są:
  • Zebranie Delegatów,
  • Zarząd Związku,
  • Prezydium Zarządu Związku,
  • Komisja Rewizyjna Związku,
  • Zebranie członków Grupy Związkowej,
  • Zarząd Grupy Związkowej.
 2. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

§ 17

 1. Członkowie organów Związku mogą być zawieszeni w pełnieniu obowiązków lub odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszania postanowień Statutu, obowiązujących uchwał Związku oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa pracy i zasadami współżycie społecznego.
 2. Odwołanie następuje w drodze uchwały:
  • Zebrania delegatów w odniesieniu do członków Prezydium i członków Komisji Rewizyjnej,
  • Zebrania Grupy Związkowej w odniesieniu do członków Zarządu Grupy Związkowej.
 3. Zawieszenie następuje w drodze uchwały:
  • Zarządu Związku w odniesieniu do członków Prezydium,
  • Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej,
  • Zebrania Grupy Związkowej w odniesieniu do członków Zarządu Grupy.
 4. Decyzja o zawieszeniu lub odwołaniu z zajmowanej funkcji związkowej winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.
 5. Od uchwały w sprawie zawieszenia, przysługuje odwołanie w ciągu 14dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały o zawieszeniu do:
  • zebrania Delegatów w przypadku zawieszenia członka Prezydium oraz członka Komisji Rewizyjnej,
  • Prezydium Zarządu Związku w przypadku zawieszenia członka Zarządu Grupy Związkowej.

§ 18

 1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  • rezygnacji z mandatu,
  • wystąpienia, skreślenia lub wykluczenia ze związku,
  • odwołania w trybie określonym w  § 17 Statutu,
  • przejścia do pracy do innego pracodawcy, poza struktury organizacyjne wymienione w  § 1 Statutu,
  • niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż połowa kadencji,
  • utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach organu Związku,
  • objęcia stanowiska określonego w  § 15 ust. 2 Statutu.
 2. Uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu podejmuje:
  • w przypadku członka Prezydium i Komisji rewizyjnej - Zarząd Związku,
  • w przypadku członka Zarządu Grupy Związkowej nie będącego członkiem Prezydium - Zebranie Grupy Związkowej.
 3. W razie zmniejszenia się ilości członków organów Związku do stanu 50% składu przeprowadza się wybory uzupełniające.

ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 19

 1. Najwyższym organem Związku jest Zebranie Delegatów.
 2. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd przed upływem kadencji organów Związku nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy po upływie kadencji.
 3. Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku także na wniosek:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • 1/5 liczby Grup Związkowych,
  • z własnej inicjatywy.
 4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 1 i 2 Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać zebranie delegatów w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku.
 5. W zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym:
  • delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Związku,
  • członkowie Prezydium Zarządu Związku i Komisji rewizyjnej.
 6. W zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym inni członkowie Związku oraz Goście zaproszeni przez Zarząd Związku.
 7. Delegaci zachowują swoje mandaty do czasu ponownych wyborów.
 8. Postanowienia ust. 3 dotyczą także zwołania Zebrania Grupy Związkowej.

§ 20

 1. Zebranie Delegatów
  • uchwala program działania Związku,
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwala statut i zmiany do statutu,
  • ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym członków Prezydium Zarządu Związku Przewodniczącego Zarządu wybiera w odrębnym głosowaniu,
  • rozpatruje wnioski i postulaty,
  • rozpatruje odwołania członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków ( § 17 ust.5 pkt.1 ),
  • decyduje o rozwiązaniu Związku,
  • określa wysokość składki członkowskiej,
  • udziela lub odmawia udzielenia członkom Zarządu Związku absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • decyduje przystąpieniu do ponad zakładowych struktur związkowych,
  • decyduje o zbyciu majątku Związku, o ile nie ustanowi stosownego pełnomocnictwa dla Zarządu Związku,
  • wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Zebranie Delegatów jest prawomocne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% wybranych delegatów. Postanowienia te nie obowiązują przy zwołaniu Zebrania w drugim terminie.

§ 21

 1. Zebranie Delegatów otwiera przewodniczący Zarządu Związku lub jeden z członków Prezydium.
 2. Zebranie Delegatów wybiera:
  • Przewodniczącego Zebrania, który kieruje porządkiem obrad i ostatecznie Rozstrzyga we wszystkich kwestiach formalnych,
  • sekretarza Zebrania, który czuwa nad prawidłowym i zgodnym ze statutem przebiegiem obrad oraz sporządza protokół z zebrania.
 3. Szczegółowy tryb prowadzenia zebrania oraz wyboru członków organów Związku Określa uchwalony przez delegatów Regulamin obrad.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 22

 1. Zarząd Związku składa się z :
  • Przewodniczącego Zarządu Związku, którego w odrębnym głosowaniu wybiera Zebranie Delegatów,
  • Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz pozostałych członków Prezydium w liczbie ustalonej przez Zebranie Delegatów ( § 20 ust.1 pkt.4).
 2. Zarząd odpowiada za całokształt działalności Związku, realizuje programy i uchwały Zebrania Delegatów, a w szczególności:
  • uchwala kierunki działania dotyczące zakładowego układu zbiorowego pracy oraz kierunki jego zmian,
  • podejmuje uchwały w sprawie organizacji sporów zbiorowych, ze strajkiem włącznie,
  • określa ogólne zasady działalności szkoleniowej, propagandowej i wydawniczej - uchwala w tym zakresie stosowne plany,
  • podejmuje uchwały w sprawie działalności gospodarczej oraz zasady jej prowadzenia,
  • zwołuje zebranie Delegatów oraz porządek obrad i podaje go do wiadomości delegatów, nie później niż na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia,
  • uchwala zasady gospodarki finansowej oraz roczne budżety i zatwierdza Sprawozdania z ich wykonania,
  • w razie wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Przewodniczącego, Zarząd Związku uprawniony jest do wyboru z pośród członków Zarządu Związku pełniącego obowiązki Przewodniczącego,
  • zatwierdza, na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Zarządu z pośród członków Prezydium wybranych przez Zebranie - Delegatów,
  • rozpatruje odwołania członków Związku w sprawie ukarania, zawieszenia lub wykluczenia (art.13 ust.3 Statutu).
 3. Udziela w miarę potrzeby, pełnomocnictw i upoważnień dla Przewodniczącego Związku i Prezydium do podejmowania ważnych uchwał i decyzji zastrzeżonych do jego kompetencji.
 4. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podejmowania ważnych uchwał o ile bierze w nim udział co najmniej 50% członków Zarządu. Postanowienia te nie obowiązują przy zwołaniu posiedzenia w drugim terminie.

§ 23

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezydium Zarządu Związku.

PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU

§ 24

 1. Bieżącą działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu Związku., które reprezentuje Związek wobec Pracodawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 14.
 2. Prezydium składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków Prezydium.
 3. Prezydium Zarządu Związku:
  • reprezentuje Związek wobec Pracodawcy, władz administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i samorządowych. Współdziała z nimi we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu całej załogi,
  • opracowuje projekt i realizuje budżet Związku,
  • ustala strukturę organizacyjną biura związku, metody ewidencji księgowej oraz określa warunki zatrudnienia pracowników,
  • zarządza majątkiem Związku,
  • realizuje podjęte przez Zebranie Delegatów i Zarząd Związku uchwały i wnioski oraz kieruje zbiorowymi działaniami Związku,
  • wykonuje zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej Związku,
  • składa okresowe sprawozdania ze swej działalności Zarządowi oraz przedkłada materiały do kontroli Komisji Rewizyjnej Związku,
  • zwołuje posiedzenia Zarządu Związku,
  • rozpatruje odwołania w sprawie odmowy przyjęcia na członka Związku,
  • uchyla uchwały Zebrania Grupy Związkowej niezgodne z przepisami prawa,
  • ustala zakres kompetencji i uprawnień dla Komisji Regionalnych,
  • podejmuje uchwały w sprawie porozumień ogólnych i branżowych, w tym z zakresu warunków pracy, ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, świadczeń socjalnych oraz ustala wytyczne działalności społecznej inspekcji pracy,
  • powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe,
  • rozpatruje zgłoszone wnioski, postulaty i skargi,
  • podejmuje uchwały decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Związku a szczególnie Zarządu Związku oraz wynikające z otrzymanych pełnomocnictw.
 4. Do kompetencji Prezydium Zarządu Związku w stosunkach z ośrodkami sportu i rekreacji i instytucjami samorządowymi należy również:
  • negocjowanie z pracodawcą Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Układ ten w imieniu Związku podpisuje Przewodniczący Zarządu Związku, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
  • współdziałanie z pracodawcą na rzecz prawidłowego stosowania Zakładowego Układu Pracy,
  • zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach członków wynikających ze stosunku pracy w zakresie unormowań w przepisach w prawie pracy, a także pracowników nie zrzeszonych w Związku, którzy o obronę ich interesów zwrócą się do Związku, a ten podejmie się takowej obrony. Stanowisko to wymaga konsultacji z Zarządem właściwej Grupy Związkowej,
  • podejmowanie uchwał oraz współdziałanie z pracodawcą w zakresie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz funduszami załogi,
  • negocjowanie, uzgadnianie oraz podpisywanie z Pracodawcą wszelkich porozumień i regulaminów przewidzianych przepisami prawa pracy.
 5. Prezydium Zarządu Związku swoje posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 6. Posiedzenia Prezydium Zarządu Związku zwołuje Przewodniczący Związku, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 7. Prezydium Zarządu Związku może upoważnić Przewodniczącego do podejmowania samodzielnych decyzji z zachowaniem postanowień i kompetencji organów Związku określonych niniejszym Statutem.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

 1. Do działań Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola działalności Związku, w tym Zarządu, Prezydium i Zarządów Grup Związkowych oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz Sposobu zarządzania,
  • kontrola realizacji uchwał i postanowień Zebrania Delegatów,
  • przedkładanie Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności, a także okresowych informacji Zarządowi i Prezydium Związku z przeprowadzonych kontroli,
  • ocena realizacji budżetu jak też sprawozdań z realizacji oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,
  • przedkładanie Zebraniu Delegatów Związku wniosków w sprawie udzielania bądź nie udzielania absolutorium przewodniczącemu i członkom Zarządu Związku,
 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Komisja wydaje zalecenia celem ich usunięcia. w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Związku, naruszeniem postanowień Statutu Związku lub przepisów prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku..

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Zebranie Delegatów, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący i powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

§ 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

ZEBRANIE CZŁONKÓW GRUPY ZWIĄZKOWEJ

§ 28

 1. Najważniejszym organem Grupie Związkowej jest zebranie Członków Grupy Związkowej.
 2. Zebranie członków Grupy Związkowej zwołuje Zarząd Grupy najpóźniej na dwa miesiące przed odbyciem się Zebrania Delegatów Związku.
 3. W zebraniu członków Grupy Związkowej uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Związku, a także inne osoby z głosem doradczym.
 4. W zebraniu członków Grupy Związkowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
 5. Jeżeli Zarząd Grupy Związkowej nie zwoła Zebrania Członków Grupy w ustalonym terminie - Zebranie może zwołać:
  • Prezydium Zarządu Związku,
  • Co najmniej 2 członków Grupy Związkowej, jeżeli grupa liczy do 10 członków lub 1/5 liczby wszystkich członków Grupy liczącej ponad 10 Członków., wówczas Zarząd Grupy Związkowej zobowiązany jest w terminie 2 tygodni od daty doręczenia wniosku do zwołania Zebrania Członków Grupy Związkowej lub zebranie zwoływane jest samodzielnie.
 6. Do zasad i trybu zwoływania i przeprowadzania Zebrania Członków Grupy Związkowej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 19 i 21 Statutu.
 7. Zebranie Członków Grupy Związkowej jest prawomocne do podejmowania uchwał jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% członków. Postanowienia te nie obowiązują przy zwołaniu zebrania w drugim terminie.

§ 29

Zebranie Członków Grupy Związkowej:
 1. uchwala plan pracy Grupy Związkowej,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Grupy,
 3. zgłasza uwagi do projektu Statutu i uchwał Zebrania Delegatów Związku,
 4. udziela lub odmawia udzielenia absolutorium członkom Zarządu Grupy,
 5. ustala skład liczbowy Zarządu Grupy w liczbie 3-4 osób w zależności od liczby członków Grupy, a także wybiera w głosowaniu tajnym Zarząd Grupy, przy czym wyboru Przewodniczącego dokonuje w odrębnym głosowaniu,
 6. wybiera - Delegatów,
 7. rozpatruje wnioski i postulaty członków oraz wniesione przez nich odwołania od uchwał Zarządu Grupy Związkowej,
 8. uchwala kierunki gospodarki finansowej z zachowaniem zasad przyjętych przez Zebranie Delegatów Związku lub Zarząd Związku.

ZARZĄD GRUPY ZWIĄZKOWEJ

§ 30

 1. Zarząd Grupy Związkowej jest podstawowym organem Związku, który kieruje Grupą Związkową.
 2. Zarząd Grupy składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2-ch członków Zarządu.

§ 31

 1. Do kompetencji Zarządu Grupy Związkowej należy:
  • ścisła współpraca z Prezydium i Zarządem,
  • reprezentowanie interesów Grupy Związkowej jak i poszczególnych jej członków oraz pracowników nie zrzeszonych wobec osób reprezentujących pracodawcę,
  • uczestniczenie w zebraniach i naradach kierownictwa jednostki organizacyjnej dotyczących spraw pracowniczych,
  • realizowanie postanowień Układu Zbiorowego Pracy i innych porozumień oraz Regulaminów przewidzianych przepisami prawa pracy z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu,
  • przedkładanie Prezydium i zarządowi własnych stanowisk i opinii w sprawach wchodzących w zakres działalności Związku
  • informowanie członków Grupy Związkowej o wszystkich istotnych dla nich spraw omawianych lub przekazywanych przez Zarząd Związku lub Pracodawcę, a także przekazywanie wniosków i postulatów członków do Zarządu i Pracodawcy,
  • przyjmowanie od pracowników skarg, wniosków i postulatów dotyczących m.in. warunków i organizacji pracy, spraw płacowych i socjalnych oraz podejmowanie działań w celu ich załatwienia,
  • inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy członkom Związku oraz wszelkiej działalności socjalno-bytowej, kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej,
  • współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zwłaszcza warunków bhp,
  • informowanie zarządu Związku o przypadkach naruszania uprawnień Grupy Związkowej przez Pracodawcę,
  • współdziałanie z osobami reprezentującymi Pracodawcę w zakresie gospodarki Funduszem świadczeń socjalnych,
  • realizowanie innych uprawnień wynikających z wewnętrznych regulaminów lub przepisów Pracodawcy lub Związku.
 2. Posiedzenia Zarządu Grupy Związkowej odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy w roku.
 3. Zarząd Grupy Związkowej zobowiązany jest co najmniej raz w roku zorganizować spotkanie z członkami Grupy dla omówienia najważniejszych spraw związanych z działalnością Związku.
 4. Prezydium Zarządu Związku może udzielić szczególnych pełnomocnictw dla Zarządu Grupy Związkowej lub ograniczyć kompetencje określone w ust.1

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 32

 1. Majątek Związku powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • z dotacji, darowizn i zapisów,
  • dochodów organizowanych przez Związek, imprez kulturalno-oświatowych, sportowych oraz z prowadzonej przez Związek działalności statutowej oraz gospodarczej,
  • z przekazanego dobrowolnie majątku innych związków zawodowych,
  • z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
  • z dochodów pozyskiwanych z prowadzonej w miarę potrzeby działalności gospodarczej.

§ 33

 1. Jeżeli Zebranie Delegatów nie postanowi inaczej składka związkowa wynosi miesięcznie:
  • nie mniej niż 1 % wysokości wynagrodzenia zasadniczego brutto dla pracujących Członków Związku,
  • 5 zł miesięcznie dla emerytów i rencistów oraz nie pracujących członków Związku.
 2. Zasady potrącania składek i przekazywania ich na rachunek bankowy Związku ustala Prezydium Zarządu w uzgodnieniu z Pracodawcą.

§ 34

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku a Zarząd majątkiem nie może naruszać przepisów ogólnie obowiązujących, w tym przepisów podatkowych.

§ 35

Gospodarka finansowa Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okresy roczne. Dopuszcza się możliwość korekty budżetu w ciągu roku budżetowego.

§ 36

 1. Właścicielem majątku Związku jest Związek jako osoba prawna w imieniu którego Działają organy związku oraz ustanowieni pełnomocnicy.
 2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby wchodzące w skład Związku oraz ustanowieni pełnomocnicy, stosownie do posiadanych kompetencji.

§ 37

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają minimum dwaj Członkowie Prezydium.
 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uprzednia zgoda Zebrania Delegatów Związku zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. W sprawach zwykłego zarządu związanych z bieżącą działalnością Związku Przewodniczący Zarządu działa w porozumieniu z innymi upoważnionymi członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 1. Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego związku.
 2. Związek jest kontynuatorem związków zawodowych, które działały w jednostkach Organizacyjnych wymienionych w  § 1.

§ 39

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Delegatów większością dwóch Trzecich (2/3) ważnie oddanych głosów.

§ 40

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Zebrania Delegatów podjętą większością dwóch trzecich (2/3) ważnie oddanych głosów.
 2. Rozwiązanie Grupy Związkowej może nastąpić uchwałą zwykłą większością głosów przez:
  • zebranie Członków Grupy Związkowej,
  • Prezydium Zarządu Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej o ile liczba Członków wyklucza zwołanie zebrania Członków lub Grupa Związkowa narusza postanowienia niniejszego Statutu lub uchyla się od realizacji uchwał Zebrania Delegatów, Prezydium lub Zarządu Związku, a także gdy nie wykonuje zaleceń Komisji Rewizyjnej Związku,
 3. Uchwałę Prezydium Zarządu Związku o rozwiązaniu Grupy Związkowej z przyczyn podanych w ust. 2 Prezydium Zarządu Związku doręcza w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki byłemu Przewodniczącemu Zarządu Grupy lub jednemu z pozostałych członków Zarządu Grupy,
 4. Członkowie Zarządu Grupy z chwilą jej rozwiązania przestają być członkami Zarządu Związku.

§ 41

 1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd Związku.
 2. Majątek Związku przeznacza się na ustalenie przez Komisję Likwidacyjną cele społeczne.

§ 42

 1. Związek posługuje się podłużną pieczątką o treści wynikającej z nazwy Związku Określonej Statutem.
 2. Związek może używać pieczęci z dodaniem adresu lub organów Związku, a także imiennych.
 3. Związek może używać własnego znaku logo.
 4. Posiedzenia organów Związku są protokołowane z zachowaniem określonych zasad.
 5. Związek może używać nazwy skróconej: OZZPOSiRiPS

§ 43

Interpretacja postanowień Statutu należy do Prezydium Zarządu Związku.

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia z mocą prawną obowiązującą od zarejestrowania w Sądzie.