informacje o związku

Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu i Rekreacji jest federacją od ponad 20 lat. W kwietniu 2013 postanowiliśmy rozszerzyć działanie związku na pracowników samorządowych i obecna nazwa brzmi: Ogólnokrajowy Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Sportu, Rekreacji i Pracowników Samorządowych. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą członków - pracowników zatrudnionych w ośrodkach sportu i rekreacji oraz placówkach samorządowych z terenu całego kraju.

Związek jest organizacją legalną posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada swój Regon oraz NIP.

Związek realizuje swoje statutowe zadania i cele, przestrzega Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz prawa, w tym w szczególności ustawy o związkach zawodowych oraz ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w OSiR lub placówce samorządowej bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę , religię, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas nieokreślony, określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli wyrazi gotowość podporządkowania się Statutowi i uchwałom organów. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy, warunków socjalno - bytowych i kulturalnych. Związek reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie. Związek może również reprezentować osoby nie będące członkiem Związku o ile zwrócą się one z odpowiednim wnioskiem w tym zakresie, a Związek wyrazi na to zgodę. OZZPOSiRiPS należą do Unii Związków Zawodowych Pracowników Służb Państwowych, Samorządowych i Organizacji Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej.

Związek w ramach działalności statutowej dla działaczy związkowych organizuje szkolenia min. odbyło się szkolenie dot. zapobiegania mobbingu w zakładach pracy oraz "Jak negocjują organizacje związkowe". Jesteśmy również otwarci na wszelkie wnioski oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wypływających z codziennej pracy w naszych ośrodkach. Jako przedstawiciel Unii posiadamy bazę wypoczynkową jako spadkobiercy po byłych związkach Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych.